Regulamin

Regulamin Organizacyjny Praktyki Fizjoterapeutycznej

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Praktyka zawodowa: „Gabinet Rehabilitacji Ruchowej Przemysław Nietubyć” zwana dalej ,,praktyką” działa na podstawie: − przepisów ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, − wpisu
nr
Z-212545-20190918 do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów, − niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.
2. Główne miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych:
Warszawa, 02-054, ul. Dantyszka 1.
3. Inne miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych: w miejscu wezwania u pacjenta.

II. CEL, ZADANIA I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ
1. Celem praktyki fizjoterapeutycznej jest przywracanie, poprawa lub zachowanie zdrowia pacjentów.
2. Zadaniem praktyki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, a w szczególności: badanie, poprawa, doskonalenie utraconych funkcji narządu ruchu poprzez zabiegi manualne oraz ćwiczenia usprawniające – fizjoprofilaktyka – edukacja – wydawanie opinii, orzeczeń i zaświadczeń.

III. RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ
1. W ramach praktyki będą udzielane ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmujące świadczenia
w dziedzinie fizjoterapii.
2. Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w pomieszczeniach praktyki lub w miejscu wezwania.

IV. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
1. Pacjenci są rejestrowani i przyjmowani według kolejności telefonicznego/osobistego zgłoszenia.

V. UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
1. Dokumentacja medyczna wydawana jest na życzenie pacjenta. Jeżeli nie ma możliwości wystawienia jej od ręki, czas oczekiwania na dokumentację wynosi do dwóch dni roboczych.
2. Dokumentacja medyczna wydawana jest bezpłatnie.

VI. ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PRZYPADKU POBIERANIA OPŁAT, WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
1. Z tytułu udzielanych świadczeń zdrowotnych, które nie są finansowane ze środków publicznych pobierane są od Pacjentów opłaty.
2. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych określona jest w załączniku do regulaminu organizacyjnego.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy o
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem wpisania praktyki do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów.

Warszawa, dnia 17.11.2019

ZAŁĄCZNIK: Cennik Świadczeń Fizjoterapeutycznych
Ustala się następującą wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne:

1. Wizyta fizjoterapeutyczna (ok. 50 min.) – 130 zł
2. Wkładki ortopedyczne (1 para) – 270 zł
3. Wizyta domowa – 260 zł
4. Fizykoterapia – 50 zł (w cenie fizjoterapeutycznej wizyty – gratis)
5. Kinesiotaping – 40 zł.

Warszawa, dnia 30.10.2021 r.