Regulamin

REGULAMIN

§1 Postanowienia ogólne.

1. Regulamin określa zasady sprzedaży detalicznej towarów oferowanych na stronie internetowej rehabilitacjanietubyc.pl/sklep
2. Właścicielem sklepu internetowego, dostępnego w domenie rehabilitacjanietubyc.pl, zwanego dalej Sklepem, jest F.U.SMART Przemysław Nietubyć, zwana dalej Sprzedającym, z siedzibą przy ul. Brzozowy Lasek 4, 05-083 Wyględy. Sprzedający prowadzi działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. REGON: 011158540, NIP: 5222297581. Nr tel. kom.: +48 601 362 352.
3. Sprzedaż detaliczna towarów odbywa się pomiędzy zamawiającym – zwanym dalej Klientem, a Sklepem drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet.
4. Definicje:
Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.rehabilitacjanietubyc.pl/sklep, w którym jego Klienci mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez Sprzedającego;
Klient –
osoba fizyczna lub instytucja, do której Sprzedający adresuje swą ofertę i która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje zakupu nie związanego bezpośrednio z własną działalnością gospodarczą lub zawodową;
Konsument – osoba fizyczna, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, dokonuje zakupu nie związanego bezpośrednio z własną działalnością gospodarczą lub zawodową;
Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia – to czas, który liczy się od momentu wpłynięcia wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego, a kończy się w momencie otrzymania zamówionego towaru przez Konsumenta;
Strona Produktowa – strona w Sklepie, na której przedstawione są informacje na temat oferowanego produktu;
Towar ­- produkt przedstawiony na stronie internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży;
Umowa sprzedaży – umowa zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, pomiędzy Klientem a Sklepem. Zawarcie umowy dokonuje się z chwilą potwierdzenia przez Sklep złożonego zamówienia.

§2 Oferta

1. Opis towarów ze wskazaniem ceny nie stanowi oferty w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, lecz jest zaproszeniem do składania ofert zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Wszystkie produkty zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
3. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, z wyjątkiem produktów, których ewentualne wady i uszkodzenia zostały ujawnione w opisie danego produktu.

§3 Zamówienia.

1. Wymagania techniczne, niezbędne do korzystania ze Sklepu: – dostęp do Internetu poprzez dowolną, zaktualizowaną przeglądarkę internetową (np. Firefox w wersji min. 3.0, Internet Explorer w wersji min. 7.0), – możliwość odbierania wiadomości pocztą elektroniczną, – posiadanie ważnego konta e-mail, – włączona obsługa Java Script.
2. Użytkownik może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę.
3. Złożenie zamówienia przez Klienta następuje poprzez dodanie produktów do koszyka. Klient może określić kolor, rozmiar Towaru (jeśli Sprzedający podał takie informacje na Stronie Produktowej) oraz ilość sztuk spośród Towarów prezentowanych na Stronach Produktowych Sklepu, a także wybraną opcję płatności i dostawy (jeśli Sprzedający podał takie opcje płatności i dostawy do wyboru). W przypadku plików do pobrania Klient nie ma możliwości wyboru sposobu płatności i kosztów dostawy.
4. Podanie danych osobowych Klienta (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mailowy, numer telefonu) o których mowa w punkcie 3 §3 niniejszego Regulaminu, jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie i nie będzie w inny sposób wykorzystywane niż do realizacji sprzedaży w niniejszym Sklepie. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w innym celu niż powyższy znajdują się w zakładce Polityka Prywatności.
5. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacja.
6. Wysłanie zamówienia stanowi złożenie Sprzedającemu przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
7. Złożenie przez Klienta zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty za wybrany Towar.
8. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą e-mailową na podany w zamówieniu adres informację, że Sprzedający otrzymał złożone zamówienie i jest ono przetwarzane, a realizacja zamówienia nastąpi zaraz po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sprzedającego.
9. Jeśli Klient pomyli się w składaniu zamówienia, powinien skontaktować się niezwłocznie ze Sklepem pod adresem info@rehabilitacjanietubyc.pl lub mnietubyc@wp.pl lub telefonicznie pod numerem 609 220 365.

§4 Realizacja zamówień.

1. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedającego o przyjęciu oferty, o której mowa w §2 ust. 1 i z chwilą otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
2. Obecność Towarów na stronach internetowych Sklepu nie świadczy o ich dostępności magazynowej, a co za tym idzie – pewności realizacji zamówienia.
3. Towar dodawany do koszyka nie jest rezerwowany. Rezerwowany jest dopiero, gdy Sklep poinformuje Klienta o przyjęciu jego zamówienia do realizacji.
4. Jeśli towar zamówiony przez Klienta okaże się niedostępny, Sprzedający poinformuje o tym Klienta w możliwie najkrótszym terminie (maksymalnie do 14 dni roboczych licząc od dnia otrzymania od Klienta zamówienia) i poprosi o podjęcie decyzji o dalszym postępowaniu w sprawie złożonego zamówienia.
5. Sposoby kontaktowania się z Klientem odbywają się za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub poczty tradycyjnej (na życzenie Klienta).
6. Umowa zawierana jest w języku polskim.

§5 Płatności.

1. Wszystkie ceny przedstawiane na Stronach Produktowych podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Cena towaru oraz koszty dostawy zamieszczone są na Stronie Produktowej.
3. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena zamieszczona na Stronie Produktowej w chwili składania zamówienia przez Klienta.
4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest Klientowi po dokonaniu przez niego wyboru towaru, formy dostawy zamówienia i formy płatności, jeśli takie opcje są dostępne, a także jest przesyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w e-mailu potwierdzającym zamówienie.
5. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem (lub na życzenie Klienta fakturą) wyrażonym w złotych polskich, który wysyłany jest do Klienta.
6. Koszty dostawy są uwzględniane na paragonie (lub na fakturze).
7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, do wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, na podstawie których ceny towarów będą obniżone. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
8. Płatność za zamówiony towar może nastąpić przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego lub gotówką za pobraniem przy odbiorze towaru, jeśli Sklep udostępnił taką opcję przy danym Towarze.
9. Klient ma 14 dni kalendarzowych na dokonanie płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego, licząc od dnia wysłania do Klienta e-maila z potwierdzeniem zamówienia. W przypadku nie wywiązania się Klienta z płatności w powyższym terminie, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży, o czym poinformuje Klienta oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
10. Realizacja zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego, o czym Klient zostanie poinformowany e-mailem.
11. W przypadku plików do pobrania Sprzedający, po otrzymaniu płatności na rachunek bankowy, udostępnia Klientowi link do zakupionego pliku.

§6 Dostawa.

1. Sklep realizuje dostawę zamówionych towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz Poczty Polskiej (jeśli dla danego Towaru została udostępniona taka opcja).
2. Koszt dostawy na terenie Polski jest przedstawiony na Stronach Internetowych Sklepu. Koszt może być (w przypadku niektórych Towarów) uzależniony od metody płatności oraz sposobu dostawy, jeśli Sklep udostępnia opcje dostawy.
3. Dostawa zamówionych towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
5. Klient powinien sprawdzić w obecności dostawcy (kuriera bądź pracownika Poczty Polskiej) doręczoną przesyłkę. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od dostawcy spisania właściwego protokołu.
6. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 14 dni roboczych.
7. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dokonanie wszystkich etapów realizacji: od rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia przez Sklep, poprzez przekazanie produktu do wysyłki, aż do przekazania przesyłki Klientowi.

§7 Reklamacje (zgłoszenie wad rzeczy sprzedanej).

1. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@rehabilitacjanietubyc.pl lub korespondencyjnie: F.U.SMART Przemysław Nietubyć, ul. Brzozowy Lasek 4, 05-083 Wyględy.
2. W zawiadomieniu o niezgodności towaru z umową, należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia lub numer rozliczenia (np. faktury), opisać przyczynę niezgodności oraz określić żądanie zgodnie z Art. 560 Kodeksu Cywilnego tj. obniżenia ceny, odstąpienia od umowy, wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedający ustosunkuje się do żądań Konsumenta nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania jego zawiadomienia.
3. Towar niezgodny z umową należy odesłać na adres F.U.SMART Przemysław Nietubyć, ul. Brzozowy Lasek 4, 05-083 Wyględy.

§8 Odstąpienie od umowy.

1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych (licząc od momentu doręczenia przesyłki Klientowi) odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony na Stronie Internetowej Sklepu w zakładce Formularz odstąpienia.
3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie przed jego upływem na: adres mailowy info@rehabilitacjanietubyc.pl lub adres korespondencyjny: F.U.SMART Przemysław Nietubyć, ul. Brzozowy Lasek 4, 05-083 Wyględy.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, uważana jest ona za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
5. Jeżeli Klient dochowa terminu 14 dni na wysłanie oświadczenia odstąpienia, wówczas w ciągu kolejnych 14 dni kalendarzowych musi na własny koszt dostarczyć zwracany towar.
6. Zakupiony towar należy odesłać na adres: F.U.SMART Przemysław Nietubyć, ul. Brzozowy Lasek 4, 05-083 Wyględy. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócone produkty (kwota łączna za produkty + koszt wysyłki w pierwszą stronę od Sklepu do Konsumenta) w terminie 14 dni kalendarzowych.
7. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będącej wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.
10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku:
– braku dostępności towaru,
– niepełnych danych teleadresowych Klienta,
– braku wpłaty lub dokonania przez Klienta niepełnej wpłaty na wskazane konto.
11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 ustawy o prawach Konsumenta, tj. w szczególności w przypadku umowy:
– w której przedmiotem umowy jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji i na życzenie konsumenta
– w której przedmiotem umowy jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
– w której przedmiotem umowy jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych
– w której przedmiotem umowy są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
– w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§9 Dane osobowe.
1. Dane osobowe Użytkownika Sklepu zapisywane w bazie Sklepu, tj.: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, nie są przekazywane ani przetwarzane przez żadne inne podmioty. Właścicielem i administratorem bazy danych Sklepu jest firma F.U.SMART Przemysław Nietubyć, ul. Brzozowy Lasek 4, 05-083 Wyględy.
2. Przekazanie swoich danych osobowych Sprzedającemu jest dobrowolne, przy czym niepodanie określonych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta.
3. Sprzedający zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru. Sprzedający może jednak odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedającego lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
4. Sprzedający chroni przekazane mu dane osobowe Klienta oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
5. Klient ma wgląd do swoich danych osobowych i może dokonywać ich edycji na stronie rehabilitacjanietubyc.pl/sklep/moje-konto.
6. Sprzedający przekazuje dane osobowe Klienta dostawcy (firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej) w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

§10 Sprawy nieuregulowane regulaminem.

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. oraz Kodeksu Cywilnego.

§11 Postanowienia końcowe.

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Sprzedawcy, a także pod adresem internetowym: rehabilitacjanietubyc.pl/sklep/regulamin.
2. Sprzedawca dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:
– zamiany przepisów prawnych dotyczących prawa konsumenckiego i handlu elektronicznego,
– zmiany form płatności,
– zmiany sposobów dostawy,
– zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.
3. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.
4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu.
5. Niniejszy Regulamin został opublikowany dn. 05.11.2015 r. i obowiązuje od 12.11.2015 r.

Komentarze są wyłączone.